เมนูหลัก

BA1101DIGITAL BUSINESS
BA1101ธุรกิจดิจิทัล
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R22122C301515W 
อาจารย์: A.Tan Limpachote
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-15-15
สอบปลายภาค:
Course Description
ลักษณะต่าง ๆ ของรูปแบบธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง การค้าปลีกทางอินเตอร์เน็ต การพาณิชย์แบบเป็นสมาชิก การพาณิชย์ด้วยสินค้าที่แตกต่าง การตลาดหลายฝ่าย การแจกสินค้าที่มีคุณค่า ความร่วมมือทางการบริโภค สภาพแวดล้อมของธุรกิจออนไลน์

The behavioral foundation of various digital and e-commerce business models, including Internet retail, subscription commerce, curated commerce, multi-sided markets, freemium model, collaborative consumption, the environment in which online

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต