เมนูหลัก

BA1207TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT
BA1207การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R22112C30129W 
อาจารย์: Dr.Felicito Angeles Jabutay
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-1-29
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IMG310 
Course Description
การจัดการบริษัทที่มีนวัตกรรม ในสภาวะแวดล้อมความเป็นผู้ประกอบการ กลยุทธ์นวัตกรรม การจัดการความคิด การจัดการนวัตกรรม การจัดการโครงสร้าง เครื่องมือนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันในการบริหารจัดการธุรกิจ แนวคิดการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการธุรกิจ
บทบาทของเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เครื่องมือนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ กรณีศึกษาเครื่องมือนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ปัจจุบันในสถานประกอบการ ฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ
Innovative firm management in entrepreneurial ecosystems, innovation strategy, idea management, innovation management, portfolio of innovation and technology management, Innovative tools and information technology for managing business, concepts
adoptions in business, roles of technology, application of innovative tools and information technology in business, case studies of innovative tools and information technology in business, practice on developing innovation for business
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต