เมนูหลัก

BA1208VALUE CHAIN MANAGEMENT
BA1208การจัดการห่วงโซ่คุณค่า
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.13:00-16:00R28282C541W 
อาจารย์: ดร.หทัยกาญจน์ ทวีทอง
Dr.Warangrat Nitiwanakul
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-4-1
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IMG205 
Course Description
การสร้างห่วงโซ่คุณค่า ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ แนวคิดและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ในสถานการณ์ปกติ และผิดปกติ ตลอดจนการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันของธุรกิจ
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคและการจัดกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
Formation of value chain in various segments, concepts and tools in managing the supply chain, in both normal and trying times to add value to the business, application of the concept to induce competitiveness that aligns
with the change of consumer demand, and production management in response to customer demand to maximize efficiency.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต