เมนูหลัก

BA1306PLANNING AND CONTROLLING
BA1306การวางแผนและควบคุม
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R28162C505W 
อาจารย์: อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ
ดร.สุทธา สรรเพ็ชญพาณิชย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-0-5
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IMG422 / IAV431 
Course Description
การวางแผนระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาแผนธุรกิจ แนวคิดการพัฒนา การคาดการณ์งบประมาณและการเงิน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเทคนิคในการตัดสินใจ ทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินและความต้องการทางเทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรมนุษย์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นทางองค์การ เทคนิคในการควบคุม ทั้งทางด้านเวลา งบประมาณ เครือข่าย สินค้าคงคลัง
Short and long term planning and development of business plans, concept development, budget forecasting & financial operations, information technology for decision making techniques, intellectual property,
technology assessments and needs, human resource management, legal, and organizational issues, techniques of various controls; time control, budgeting control, network control, inventory control.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต