เมนูหลัก

BA1308INNOVATIVE PROJECT MANAGEMENT
BA1308การจัดการโครงการนวัตกรรม
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R22112C30030W 
อาจารย์: A.Penjuree Kanthawongs
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-0-30
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IMG311 
Course Description
หลักการและเทคนิคในการบริหารโครงการ วงจรการบริหารโครงการ การวางแผน การกำหนดตารางเวลา การจัดการ การบริหารงาน และการปิดโครงการ
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ด้วยเครื่องมือทางสถิติและคณิตศาสตร์ การหาทางแก้ไขปัญหา เน้นการออกแบบ วางแผน กำหนดตารางเวลาของโครงการ
Principles and techniques of project management, project management life cycle, planning, scheduling, organizing, managing, and closing
projects, analysis of project feasibilities with the aids of statistical and mathematical tools, developing solution. Major emphasis will be placed on designing, planning, and scheduling field projects.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต