เมนูหลัก

BA1404CONSUMER BEHAVIORS IN DIGITAL ERA
BA1404พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R22172C505W 
อาจารย์: Dr.Sasithorn Suwandee
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-0-5
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IMK220 
Course Description
พฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร โดยการใช้กรอบการตัดสินใจ ระบบการสืบข่าวทางการตลาด การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อพฤติกรรม ส่วนประกอบของการสื่อสารเพื่อการชักชวน การพัฒนากลยุทธ์ที่เน้นที่ผู้บริโภค

Consumer behavior in digital disruption, communication strategies development using a decision-making framework, marketing intelligence,
market segmentation, the impact of various cultural influences on behavior, elements of persuasive communication and development of consumer-oriented strategies
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต