เมนูหลัก

BA1405INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
BA1405การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R25062C1019W 
อาจารย์: A.Penjuree Kanthawongs
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-1-9
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IMK308 
Course Description
แนวคิดกระบวนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การพัฒนาการสื่อสารการตลาด การสืบข่าวทางการตลาด การตัดสินใจส่วนประสมการสื่อสารการตลาด การตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ การกำหนดงบประมาณสำหรับกิจกรรมการสื่อสารการตลาด
และการประเมินผลการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณการอย่างมีจรรยาบรรณ การประเมินบทบาทการส่งเสริมการขายที่มีผลในด้านการตลาด และในด้านเศรษฐกิจ
Process of integrated marketing communications, the development of IMC, marketing intelligence, decision making of IMC mix, social media
marketing, budget determination for IMC activities and evaluation of IMC with ethics, an evaluation of the role of promotion in marketing and the economy.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต