เมนูหลัก

GE1101PERSONALITY AND PROFESSIONAL PRESENTATION FOR ENTREPRENEURS
ศท1101บุคลิกภาพและการนำเสนองานอย่างมืออาชีพสำหรับผู้ประกอบการ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-10:30R25052C50437M 
  อ.10:30-12:30R2634M2L      
อาจารย์: A.Tan Limpachote
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-39-11
รหัส 655601402948,226501402972,226501402923
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IGE117 
  021 อ.13:00-15:00R25052C402317M 
  อ.15:00-17:00R2634M2L      
อาจารย์: A.Tan Limpachote
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-23-17
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IGE117 
Course Description
หลักการและแนวทางการการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นผู้นำองค์กรที่ทรงพลัง ทักษะการประเมินสถานการณ์ การวางแผนและการเตรียมการ กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
ศิลปะการพูดและการเสนอขาย งานสำหรับผู้ประกอบการ ตลอดจนเทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์การนำเสนองาน ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ อย่างมืออาชีพ
Perception and understanding of personality development for impactful organizational image creation. The core elements of studies encompass situation analysis, planning and preparation,
negotiation strategy, the art of selling and persuasion and creative presentation technique with the latest professional technology.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต