เมนูหลัก

GE1106CREATIVITY HUMAN SELF-ACTUALIZATION
ศท1106ความคิดสร้างสรรค์ ศักยภาพสุดยอดมนุษย์
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R28282C40337W 
อาจารย์: Dr.Felicito Angeles Jabutay
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-33-7
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IGE107 
Course Description
แนวคิด ความหมายและความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบคุณลักษณะของความคิดที่เป็นศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ รูปแบบและกลยุทธ์การความคิดสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาการคิดออกและการสร้างนวัตกรรมในทุกสาขาวิชาชีพทุกมิติการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในวัฒนธรรม และความล้ำยุคทางเทคโนโลยีกรณีศึกษาจากศาสตร์และวิชาชีพต่างๆในสังคม
Concepts, meaning and importance of creativities, elements and characteristics of thought for the highest level of human potential, patterns and strategies for creative development to develop design thinking and innovation in every professional field,
and every dimension of human life in a multicultural world, hi-technology through studies from various sciences and professions in society.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต