เมนูหลัก

DTI001CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY
นทด001แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R26022C301515M 
อาจารย์: A.SOMCHAI THANGSATHITYANGKUL
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-15-15
สอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้พื้นฐานลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน แนวคิดมูลฐานของอนุพันธ์ ปฏิกิริยาอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันเชิงพีชคณิต อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
กฎลูกโซ่ การประยุกต์ปัญหาค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด แนวคิดมูลฐานของอินทิกรัลจำกัดเขต และการประยุกต์ใช้แคลคูลัสในศาสตร์อื่น ๆ
Introduction limits and continuous functions, basic concepts of the derivative, anti-derivative. derivative of algebraic functions,
derivative of trigonometric functions, the chain rule, applied maximum and minimum problems, concept of the definite integrals and applied calculus in other area or everyday life.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต