เมนูหลัก

DTI002DISCRETE MATHEMATICS AND THEORY OF COMPUTATION
นทด002คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่องและทฤษฎีการคำนวณ
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R26022C303W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี3-0-3
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = CS.002 
  310 พ.09:00-12:00R26022C15411W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-4-11
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาต่างชาติ = CS.002 
Course Description
เซ็ต ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ ตรรกะ อินดักชั่น การเรียกซ้ำ การนับ กราฟ ต้นไม้ พีชคณิตแบบบูลีนทฤษฎีออโตมาตา การนำคณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่องมาประยุกต์ใช้

Sets, functions, relations, logic, mathematical induction, recursive definitions, counting, trees, graph theory, Boolean algebra, automata theory and applied discrete mathematics

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต