เมนูหลัก

DTI003PROBABILITY AND APPLIED STATISTICS
นทด003ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R2847M2C10100M 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-10-0
สอบปลายภาค:
  310 จ.13:00-16:00R25102C1037M 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-3-7
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =CS.003 
  810 อา.08:00-12:00R26232C20911W 
  อา.13:00-18:00R26232C      
อาจารย์: A.SOMCHAI THANGSATHITYANGKUL
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี20-9-11
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการนับพื้นฐาน ความน่าจะเป็นของปัญหาต่าง ๆ ตัวแปรสุ่ม ความคาดหมาย การแจกแจงทวินามการแจกแจงปัวซง การแจกแจงปกติ ลูกโซ่แบบมาร์คอฟ และการประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นในศาสตร์อื่น ๆ

Basic counting principle, probability, random variable, expectation, binomial distribution, poison distribution, normal distribution, markov chains and applied probability in other area or everyday life.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต