เมนูหลัก

DTI111COMPUTER PROGRAMMING SKILL
นทด111ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ส.10:00-12:00R26082C402713M 
  ส.13:00-16:00R26082L      
อาจารย์: Assist. Prof.SA-NGA SONGMUANG
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-27-13
สอบปลายภาค:
  311 พ.10:00-12:00R26082C10010M CLOSED 
  พ.13:00-15:00R26082L      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-0-10
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวความคิดพื้นฐานของภาษาโปรแกรมการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง ชนิดข้อมูล ตัวแปร ตัวปฏิบัติการคำสั่งควบคุมและคำสั่งปฏิบัติการทางภาษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร สตริง การส่งผ่านพารามิเตอร์แถวลำดับประเภท
มิติเดียวและสองมิติ การออกแบบโปรแกรมการเขียนโปรแกรม การแก้จุดบกพร่องโปรแกรมและการสร้างโครงสร้างข้อมูลโดยใช้อ็อบเจกต์และตัวชี้แฟ้มข้อมูล การรับเข้า/ส่งออกข้อมูล
Fundamental concepts of programming languages, structured programming, data types, variables, operators, various control statements and operations of languages, relationship among variables, strings, parameter passing,
one and two dimensional arrays, program designing, program writing, program debugging, and construction of data structures using objects and pointers, file input / output (file processing), and apply problem-solving skills.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต