เมนูหลัก

DTI112COMPUTER ARCHITECTURES AND OPERATING SYSTEMS
นทด112สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.09:00-13:00R26022C452718W 
อาจารย์: A.SUTAPAT SAPPAJAK
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-27-18
สอบปลายภาค:
  311 พ.13:00-16:00R26232C18414W 
อาจารย์: A.CHANAPAI TANARAM
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี18-4-14
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =CS.223 Sect.310 
Course Description
ศึกษาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบบัส ระบบหน่วยความจำ หน่วยความจำแคช หน่วยความจำเสมือน สถาปัตยกรรมแบบขนาน และการทำงานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมพร้อมกันมากกว่าหนึ่งโปรแกรม
การซิงโครไนซ์เซชันบริเวณวิกฤต เซมาฟอร์ การเข้าคิว บัฟเฟอร์ของข้อมูล การติดตาย การจัดการโปรเซส การจัดการหน่วยความจำ การจัดการหน่วยอุปกรณ์อื่น ๆ การจัดการไฟล์และการป้องกันระบบ
Study the architecture of computer systems, bus systems, memory systems. cache memory virtual memory parallel architecture and operation of the computer operating system using more than one program at the same time critical zone synchronization,
semaphore queue, data buffer, deadlock, process management memory management file management and system protection.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต