เมนูหลัก

DTI121DIGITAL BUSINESS AND APPLICATION
นทด121ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  310 จ.13:00-16:00R22122C541W 
อาจารย์: A.Tan Limpachote
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-4-1
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = BA1101 
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล หน้าที่ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัลขอบเขตและรูปแบบของธุรกิจดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล เทคโนโลยีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจกลยุทธ์ธุรกิจ แบบจำลองธุรกิจดิจิทัลกรณีศึกษาธุรกิจดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ
สำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อแสดงความคิดเห็นในการประยุกต์ธุรกิจดิจิทัลกับชุมชนท้องถิ่น สามารถระบุธุรกิจดิจิทัล ที่ตนเองสนใจได้ กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และแนวทางการสร้างธุรกิจดิจิทัลในอนาคต
Introduction to digital business duty of business digital business infrastructure, scope and format of digital business digital products, technology, business environment business strategy digital business model.
case studies of successful digital businesses, survey community information to express opinions on applying digital business to local communities can identify digital businesses case studies that are successful digital business models
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต