เมนูหลัก

DTI122OBJECT-ORIENTED PROGRAM FOR DIGITAL BUSINESS
นทด122โปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับธุรกิจดิจิทัล
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.09:00-13:00R26082C301218M 
อาจารย์: Assist. Prof.SA-NGA SONGMUANG
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-12-18
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =CS.121 
  311 ส.09:00-13:00R26082C1046W 
อาจารย์: Assist. Prof.SA-NGA SONGMUANG
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-4-6
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =CS.121 
Course Description
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ชนิดข้อมูลแบบนามธรรมในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ วัตถุคลาส แอททริบิวต์ เมทอดและ เมทอดโอเวอร์โหลด คอนสตัคเตอร์ดีสตัคเตอร์
การห่อหุ้มข้อมูลและการซ่อนข้อมูล การทํา คสาสคอมโพสิชั่น การสืบทอด การทำงานแบบโพลีมอร์ฟริซึมอินเทอเฟส และการนํากลับมาใช้ใหม่ ออกแบบแก้ไขปัญหาและนำโปรแกรมไปใช้งานเพื่อธุรกิจดิจิทัล
Introductory object-oriented programming and language, abstract data types in object-oriented programming, objects, classes, attributes, methods and method overloading,
constructor, destructor, encapsulation and information hiding, class composition, inheritance, polymorphism, interface, reuse, design and implement programming solutions for the digital business.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต