เมนูหลัก

DTI211DATA COMMUNICATION AND NETWORKING
นทด211การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.09:00-12:00R26232C30129W 
อาจารย์: อาจารย์วรวัช วาสนปรีชา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-1-29
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =CS.221 
  311 พ.12:00-16:00R26232C1046W 
อาจารย์: A.CHANAPAI TANARAM
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-4-6
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =CS.221 
Course Description
หลักการพื้นฐานของการสื่อสารองค์ประกอบของการสื่อสารโครงข่ายสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายโทรคมนาคม หลักการสื่อสารและส่งผ่านข้อมูล การส่งสัญญาณแอนะล็อกและดิจิตอล การสื่อสารข้อมูลดิจิตอลอุปกรณ์สื่อสารและองค์ประกอบของระบบสื่อสารมาตรฐาน
และโพรโทคอลการค้นหาเส้นทางการจัดสรรไอพีแอดเดรส การจัดสรรแบนด์วิธคุณภาพการให้บริการ ความน่าเชื่อถือของเครือข่ายการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เครือข่าย การทำเราท์ติ้ง การทำสวิทช์ชิ่ง และการจำลองเครือข่าย
Basic principles of communication, elements of communication, data communication network and telecommunications network, principles of communication and data transmission, analog and digital signaling, digital data communication,
communication devices and the elements of communication system, standard and routing protocol, IP address allocation, bandwidth allocation, quality of service, network reliability, using tools and network equipment,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต