เมนูหลัก

DTI212DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
นทด212โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.10:00-12:00R26022C501139W 
  อ.13:00-16:00R26022L      
อาจารย์: A.SUPHANCHAI PUNTHAWANUNT
อาจารย์สหรัฐน์ องค์สุวรรณ
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =CS.211 
  311 จ.12:00-14:00R26082C14410W 
  จ.14:00-16:00R26082L      
อาจารย์: A.SOMCHAI THANGSATHITYANGKUL
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี14-4-10
สอบปลายภาค:
  811 อา.08:00-18:00R26082C20137W 
อาจารย์: Assist. Prof.SA-NGA SONGMUANG
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี20-13-7
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการในการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเบื้องต้น ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธีแบบต่าง ๆ การประยุกต์ขั้นตอนวิธีสำหรับการคำนวณ ขั้นตอนวิธีการในการค้นข้อมูลและความซับซ้อน เรียงลำดับ และทวิภาค ขั้นตอนวิธีในการเรียงข้อมูลอย่างง่าย (ความซับซ้อนในระดับกำลังสองของข้อมูล)
และขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ (ความซับซ้อนในระดับลอการิทึมของจำนวนข้อมูล ตารางแฮชและวิธีการป้องกันการชนกันของข้อมูล ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค การประยุกต์โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ การแทนข้อมูล การแวะผ่าน การหาระยะทางที่สั้นที่สุด
Basic algorithm analysis and standard complexity classes. implementation of simple numerical algorithms, sequential and binary search algorithm. quadratic and log sorting algorithms.
hash tables and collision-avoidance strategies. binary search tree. graphs: data representation, traversals, shortest-path algorithms and transitive closure, minimal spanning tree and topological sort.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต