เมนูหลัก

DTI313CYBER SECURITY
นทด313ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.13:00-16:00R26232C40337W 
อาจารย์: อาจารย์สมศักดิ์ รองเมือง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-3-37
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =CS.521 
  811 อา.08:00-18:00R26232C15141W 
อาจารย์: อาจารย์สมศักดิ์ รองเมือง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี15-14-1
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดด้านความปลอดภัยของสารสนเทศและเครือข่ายคุณสมบัติและกลไกด้านความลับของข้อมูล ความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล ความสามารถในการเข้าถึงและการให้บริการ การพิสูจน์ตัวตน การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ
เครือข่าย และระบบการโจมตีและบุกรุกประเภทต่างๆ การเข้ารหัสข้อมูลเทคโนโลยีการป้องกันภัยทางไซเบอร์ การตรวจจับผู้บุกรุกประเด็นกฎหมายและจริยธรรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
Concepts of information and network security characteristics and mechanisms in confidentiality, availability, authentication protocol. Information networks and system access control.
Threats and attacks, cryptography, cyber security protection technology. Massage digest, Intrusion detection system, legal and ethical issues in cyber security.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต