เมนูหลัก

DTI321BIG DATA ANALYTICS
นทด321การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R26022C30426W 
อาจารย์: Assist. Prof.SA-NGA SONGMUANG
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-4-26
สอบปลายภาค:
  810 อา.08:00-12:00R26082C20020W 
  อา.13:00-18:00R26082C      
อาจารย์: Assist. Prof.SA-NGA SONGMUANG
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี20-0-20
สอบปลายภาค:
Course Description
การประมวลผลข้อมูลวิธีการทางสถิติเพื่อการประมาณค่าและการคาดการณ์การจัดหมวดหมู่ การจัดกลุ่มการวิเคราะห์และการเชื่อมโยงส่วนที่เกี่ยวข้องกันแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่การสร้างภาพข้อมูลขนาดใหญ่
การสร้างแบบจำลองแบบมิติการนำออกตัวอย่าง การเปลี่ยนรูปและการโหลดแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจอัจฉริยะ การรวบรวมความต้องการสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลกายภาพสถาปัตยกรรมกายภาพ โอแลป เหมืองข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Data preprocessing; statistical approaches to estimation and prediction; classification, clustering, association analysis and applications; big data analytics platforms; big data analytics algorithms; big data visualization. the topics include:
dimension modeling; extraction, transformation, and loading; applications to business intelligence; requirement collection; data warehouse architecture; physical database design; physical architecture; olap; data mining; characteristics of big data;
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต