เมนูหลัก

DTI413DIGITAL TECHNOLOGY INNOVATION PROJECT
นทด413โครงงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.12:00-16:00R26022C40337W 
อาจารย์: A.SOMCHAI THANGSATHITYANGKUL
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-3-37
สอบปลายภาค:
  311 จ.13:00-16:00R26082C15015W CLOSED 
อาจารย์: A.CHANAPAI TANARAM
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-0-15
สอบปลายภาค:
Course Description
โครงงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นการทำงานกลุ่มหรือเดี่ยวภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้นักศึกษาต้องใช้ความรู้ที่เรียนมาเพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมหรือระบบงานที่สามารถใช้งานได้จริง นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์ปัญหา กำหนดวิธีการแก้ปัญหา และออกแบบระบบ
และออกแบบระบบ โดยใช้หลักการต่าง ๆ ในศาสตร์ของนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบฐานข้อมูล และอื่น ๆ โดยนักศึกษาต้องเขียนโปรแกรม ทดสอบ และติดตั้งระบบ ส่งเอกสารประกอบให้เป็นโปรแกรม
This course is the first portion of a project-based individual or group study investigation. students will work under the supervision of faculty member(s). each group must choose to conduct a systematic investigation
of a Digital Technology Innovation problem of its choice in order to analysis and design according to the concept and process of software engineering. project topic must require a substantial background in Digital Technology
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต