เมนูหลัก

DTI513INTERACTIVE COMPUTER GRAPHIC
นทด513คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชิงโต้ตอบ
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  311 พ.13:00-16:00R26022C20020W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-0-20
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =CS.325 
Course Description
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์แบบทันทีตัวแบบเรขาคณิตด้วยรูปหลายเหลี่ยม การแปลง สองมิติและสามมิติ ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้การจัดแสงและการแรเงาภาษาสำหรับควบคุการแรเงาการโปรแกรมหน่วยประมวลผลกราฟิกส์

Program development of real-time computer graphics. geometric model with polygons. 2d and 3d transformations. graphical user interfaces. lighting and shading. shading languages. graphics processing unit programming.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต