เมนูหลัก

EL1101INTERPERSONAL COMMUNICATION SKILLS
ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R28292C45405M 
อาจารย์: ดร.ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-40-5
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IEL103 
Course Description
ทักษะการศึกษาหาความรู้ในนสาขาวิชาต่างๆ เน้นการสอนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกให้สามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
ฝึกการการนำเสนอผลงาน การเขียนรายงาน และการจดบันทึกสรุปย่อ รวมทั้งเน้นทักษะการวางแผนจัดการการเรียนและการร่วมกันทำงานและประกอบกิจกรรมโดยการประสานงานกับผู้อื่น
Study skills to improve academic work; information technology as a facilitator; various learning strategies of understanding English lectures; giving presentations, writing reports, taking notes and
summarizing texts; time management, organizational and interpersonal skills with self-adaptability to all situations, be confident and proper when around other people.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต