เมนูหลัก

EL1102ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
สัทวิทยาและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R22282C25205W 
อาจารย์: A.Euangporn Paopuka
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-20-5
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = IEL102, IEN116 
Course Description
การออกเสียง สระ พยัญชนะ รูปของคำ การเน้นเสียงหนักเบาในประโยค การออกเสียงขึ้นลงของรูปแบบประโยค ต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้สัญลักษณ์เสียงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการออกเสียงที่ได้มาตรฐานสากล

Speech organs and articulation of the English vowels and consonants; vowel and consonant pronunciation; word and sentence stress,
intonation patterns and phonetic transcriptions for the benefit of using standard English pronunciation.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต