เมนูหลัก

EL1207BASIC WRITING
การเขียนเบื้องต้น
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R22282C301812W 
อาจารย์: ดร.ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-18-12
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IEL207 
Course Description
การเขียนโครงสร้างและไวยากรณ์ประโยคระดับพื้นฐาน ประโยคผสม และประโยคซับซ้อน ในเรื่องต่างๆ สามารถชี้ ให้เห็นประเด็นการเขียนต่างๆที่มีการใช้ผิดและสามารถแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการ
เช่น ประเด็นการสะกดคำผิด ประเด็นการใช้ไวยากรณ์ที่ผิด ประเด็นการใช้ประโยคซ้อน และประเด็นการใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์
Writing various sentence components; basic sentence patterns e.g. simple sentences, compound sentences and complex sentences
to convey the writer’s ideas; identifying and correcting grammatical mistakes, and editing run-on and fragment sentences.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต