เมนูหลัก

EL1234CONVENTIONS MANAGEMENT
การจัดการประชุมวิชาชีพ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.13:00-17:00R28312C20182W 
อาจารย์: A.Penjuree Kanthawongs
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-18-2
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IEL336 
Course Description
ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับประเภทของการจัดการประชุมวิชาชีพ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดงานประชุมการประชุมวิชาชีพในประเทศไทย
ห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมวิชาชีพ แนวโน้มและมูลค่าของอุตสาหกรรมการจัดการการประชุมวิชาชีพ
Definitions, goals and objectives of conferences and conventions; conferences and conventions trends in Thailand; Value Chain, Stakeholders, Subcontractors in MICE Industry.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต