เมนูหลัก

TH 1502INFORMATION SYSTEMS FOR RESEARCH IN THAI LANGUAGE AND LITERATURE
ภท 1502ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่
หน่วยกิต0 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.09:00-12:00R2245M2C15312W 
  อา.13:00-16:00R2245M2C      
  ส.09:00-12:00R2245M2C      
  ส.13:00-16:00R2245M2C      
อาจารย์: อาจารย์วรวัช วาสนปรีชา
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศต่อการวิจัย วิธีการเลือกสารสนเทศ การนำเสนอผลลัพธ์ และการประยุกต์สารสนเทศเพื่อการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทยร่วมสมัยหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต