เมนูหลัก

EE.228BASIC ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
วฟ.228ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  801 ส.13:00-16:0023122L20155W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชิต เจริญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
20-0-20
20-0-20
20-15-5
สอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย สัญลักษณ์ ข้อกำหนดด้านการติดตั้งและการบำรุงรักษาในระบบไฟฟ้า เช่น การฝึกเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับวิศวกรไฟฟ้า รวมถึงการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานของวิศวกรรมไฟฟ้า
การบัดกรีและออกแบบลายปริ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์ การควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์ด้วยแมกเนติก การควบคุมตามลำดับขั้นสำหรับงานอุตสาหกรรมการผลิต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต