เมนูหลัก

EE.358ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION
วฟ.358การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:0027102C1046W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์วิญญู แสวงสินกสิกิจ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
10-0-10
10-4-6
สอบปลายภาค: 4 มี.ค. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 3 ห้อง 3711
  810 อา.11:30-14:3027102C20173M 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์วิญญู แสวงสินกสิกิจ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
20-0-20
20-2-18
20-15-5
สอบปลายภาค: 4 มี.ค. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 3 ห้อง 3711
Course Description
ทฤษฎีและการวิเคราะห์แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรแม่เหล็ก พลังงานและพลังงานร่วม การแปลงรูปพลังงานไฟฟ้าเชิงกล ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลงหนึ่งเฟสและสามเฟส ทฤษฎีและการวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง การเริ่มหมุนและการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต