เมนูหลัก

TM.1102SERVICE PSYCHOLOGY AND PERSONALITY DEVELOPMENT FOR TOURISM
จท.1102จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R26012C402713M 
อาจารย์: ดร.ชัยมงคล โฆษิตสุริยะพันธุ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-27-13
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =TM.103 / TM.102 
Course Description
แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาบริการ ความต้องการในด้านบริการของบุคคล ความหมาย ขอบเขตของบุคลิกภาพ องค์ประกอบที่ทำให้มนุษย์มีบุคลิกภาพต่างกัน บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระบวนการเสริมสร้างบุคลิกภาพในการให้บริการ
การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน และการพัฒนาทักษะการสื่อสาร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต