เมนูหลัก

TM.2106MULTICULTURAL TOURIST BEHAVIOR
จท.2106พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในสังคมพหุวัฒนธรรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R29022C301515W 
อาจารย์: อาจารย์ขวัญข้าว พูลเพิ่ม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-15-15
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
Course Description
ความหมาย ประเภท แรงจูงใจ ลักษณะและพฤติกรรมที่แตกต่างของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศในสังคมพหุวัฒนธรรม กระบวนการการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยว การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ทักษะในการปฏิสัมพันธ์
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในอนาคต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต