เมนูหลัก

TM.2209TOUR GUIDING PRINCIPLES
จท.2209หลักการมัคคุเทศก์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.13:00-15:00R26012C301614M 
  พ.15:00-17:00R26012L      
อาจารย์: อาจารย์ขวัญณภัทร ขนอนคราม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-16-14
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
Course Description
ความสำคัญ ประเภท คุณสมบัติ บทบาท การปฏิบัติหน้าที่และการแก้ไขปัญหาของมัคคุเทศก์ จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ พิธีการขาเข้า-ขาออกราชอาณาจักร
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ศิลปะการพูด เทคนิคการนำชมแหล่งท่องเที่ยว การปฐมพยาบาลนักท่องเที่ยว มีการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต