เมนูหลัก

TM.3214TOURISM LOGISTICS
จท.3214โลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R2736M2C1028M 
อาจารย์: อาจารย์ศิรินภา รัชตโพธิ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-2-8
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = TM.313 
Course Description
ความรู้และการประยุกต์ใช้ด้านโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวจากผู้ผลิตสินค้าและการบริการการท่องเที่ยว การลำเลียงพัสดุและบรรจุภัณฑ์ การประกันภัยในการขนส่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องในโลจิสติกส์ การวางแผนเพื่อรองรับอุปสงค์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดเชิงกลยุทธ์ของห่วงโซ่อุปทาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต