เมนูหลัก

TM.3216TOURISM INNOVATION
จท.3216นวัตกรรมการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R2934M2C40634W 
อาจารย์: ดร.อธิป จันทร์สุริย์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = TM.316 
Course Description
การสำรวจ การอนุรักษ์และการประเมินขีดความสามารถในการรองรับทรัพยากรการท่องเที่ยว หลักการและขั้นตอนของการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้แนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง
และจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่แตกต่าง รวมถึงสร้างสรรค์แนวคิดทางการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวโดยเพิ่มคุณค่าหาจุดต่างและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว
การศึกษานโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ทั้งไทยและต่างประเทศ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต