เมนูหลัก

TM.3319COMMUNITY-BASED TOURISM MANAGEMENT
จท.3319การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R2931M2C30327W 
อาจารย์: อาจารย์ขวัญข้าว พูลเพิ่ม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-3-27
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =TM.222 
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด องค์ประกอบและการวางแผนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การค้นหาอัตลักษณ์และทรัพยากรของชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน การวิเคราะห์การตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ลูกค้าเป้าหมาย การนำเสนอ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต