เมนูหลัก

TM.3322WELLNESS TOURISM
จท.3322การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R25032C30030W 
อาจารย์: อาจารย์ธนัท ดลอัมพรพิศุทธิ์
อาจารย์ศิรินภา รัชตโพธิ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-0-30
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =TM.323 
Course Description
แนวคิดพื้นฐาน ความหมาย และลักษณะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมเชิงสุขภาพ วิธีการดูแลและรักษาสุขภาพ การบำบัดโรคด้วยธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีไทย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอื่น
การตลาดสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการจัดรายการนำเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต