เมนูหลัก

TM.3325ECOTOURISM MANAGEMENT
จท.3325การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.08:30-10:30R2931M2C30723W 
  ศ.10:30-12:30R2931M2L      
อาจารย์: อาจารย์นิวัช รุ่งเรืองกนกกุล
อาจารย์ศิรินภา รัชตโพธิ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-7-23
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
หมายเหตุ: =TM.324 
Course Description
แนวความคิด ความสำคัญ วิวัฒนาการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวกับระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกำหนดนโยบาย บทบาทของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ
ขอบเขตการรองรับ มลภาวะของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างจิตสํานึกและความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต