เมนูหลัก

KR.1448KOREAN COMMUNICATION IN HOSPITALITY
ศก.1448การสื่อสารภาษาเกาหลีในงานบริการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  011 ส.08:30-10:30R24212C10010W CLOSED 
  ส.10:30-12:30R24212L      
อาจารย์: A.CHOI JUNGIL
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-0-10
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =KH.141 
Course Description
หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะภาษาเกาหลีในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่ใช้สื่อสารในธุรกิจบริการ เช่น ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสปา ธุรกิจสินค้าที่ระลึก ธุรกิจสายการบิน เป็นต้นหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต