เมนูหลัก

CT.341MICROCONTROLLER APPLICATION FOR PROCESS CONTROL
วค.341การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R26182C30921W 
อาจารย์: อาจารย์ณฤทธิ์ ญังธนิศรา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-8-22
30-1-29
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
Course Description
พื้นฐานการผลิตและระบบอัตโนมัติ โดยการเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต ระบบควบคุมการผลิตแบบเชิงเลข แขนกล หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การจัดการและการเก็บพัสดุ
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบอัตโนมัติ การใช้คอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อช่วยการผลิตอัตโนมัติ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต