เมนูหลัก

CT.353INTERNET OF THINGS AND SMART SYSTEM
วค.353อินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่งและระบบอัจฉริยะ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R26212C402713W 
อาจารย์: ดร.ประภาส ผ่องสนาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-26-14
40-1-39
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2729
29 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
หมายเหตุ: =CT.318 
Course Description
แนวคิดและเทคโนโลยีของอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง อุปกรณ์อัฉริยะ การสื่อสาร เอเจนต์และระบบหลายเอเจนต์ โพรโทคอล แพลตฟอร์มให้บริการอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง ความปลอดภัย การทำงานร่วมกัน การนำไปประยุกต์ใช้งาน และกรณีศึกษาหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต