เมนูหลัก

CT.473DESIGN AND DEVELOPMENT WIRELESS CONTROL SYSTEM USING MICROCONTROLLER
วค.473ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมไร้สายโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R26202C30822W 
อาจารย์: อาจารย์ณฤทธิ์ ญังธนิศรา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-8-22
30-0-30
สอบปลายภาค:
Course Description
พื้นฐานการออกแบบและการพัฒนาเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายและตัวควบคุม โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการรับและส่งข้อมูล หลักการออกแบบ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ออกแบบ การนำไปประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษาหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต