เมนูหลัก

FS.1101COLOR THEORY FOR DESIGN
ฟช.1101ทฤษฎีสีเพื่องานออกแบบ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-10:30R23392C25223M 
  พ.10:30-12:30R23392L      
อาจารย์: อาจารย์ไพริน ภู่ประดับ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-22-3
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =FS.102 
  021 อ.13:00-15:00R23052C1019M 
  อ.15:00-17:00R23052L      
  พฤ.08:30-10:30R23052C      
  พฤ.10:30-12:30R23052L      
อาจารย์: อาจารย์ไพริน ภู่ประดับ
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ชั้นปี 110-1-9
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รุ่นที่ 3 
Course Description
หลักการ วิธีการเกี่ยวกับความรู้เรื่องสี ความเข้าใจในคุณสมบัติของสี ทั้งในทางกายภาพและจิตวิทยาที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก รวมถึงความหมายและสุนทรียภาพในการใช้สี
นำหลักทฤษฎีสีไปใช้และประยุกต์ได้อย่างกลมกลืนและมีเหตุผล ตลอดจนการออกไปศึกษาดูงานจากสถานที่จริง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต