เมนูหลัก

FS.1104COMPOSITIONS
ฟช.1104การจัดองค์ประกอบศิลป์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.08:30-10:30R23392C251114M 
  จ.10:30-12:30R23392L      
อาจารย์: อาจารย์ไพริน ภู่ประดับ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-11-14
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =FS.107 
Course Description
หลักการ วิธีการเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ สร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานและกระบวนการทางความคิดในการจัดองค์ประกอบศิลป์ มุ่งเน้นการสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ สามารถนำหลักการขององค์ประกอบศิลป์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต