เมนูหลัก

FS.2101TEXTILE TECHNOLOGY
ฟช.2101เทคโนโลยีเส้นใยและสิ่งทอ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.09:00-10:00R23032C25916M 
  อ.10:00-12:00R23032L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิสนีย์ สิงหวรเศรษฐ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-9-16
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =FS.112 
Course Description
คุญสมบัติของผ้าและเส้นใย การเลือกใช้เส้นใย ด้ายและผ้า ลักษณะของผ้าทอ และผ้าถัก รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีเส้นใย และสิ่งทอ วิธีเลือกนำมาใช้ในการออกแบบแฟชั่นได้อย่างเหมาะสมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต