เมนูหลัก

FS.2203CONCEPT FOR FASHION DESIGN
ฟช.2203แนวคิดเพื่องานออกแบบแฟชั่น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-10:30R2340M2C25916W 
  อ.10:30-12:30R2340M2L      
อาจารย์: อาจารย์ไพริน ภู่ประดับ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-9-16
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =FS.214 
Course Description
ค้นคว้า เปรียบเทียบ ทดลอง ปฏิบัติ เน้นการพัฒนาแนวคิด การหาแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ในการออกแบบแฟชั่น ตลอดจนการออกไปศึกษาดูงานจากสถานที่จริงหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต