เมนูหลัก

ALB103DIGITAL APPLICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR AIRLINE BUSINESS
ธรบ103โปรแกรมดิจิทัลและระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.13:00-16:00R27112C43412W 
อาจารย์: อาจารย์อรรคสกล เลิศวีระศิริกุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี43-41-2
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
17 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
หมายเหตุ: = AL.203 
Course Description
ระบบสารสนเทศ ลักษณะของสารสนเทศ เทคนิคและการบริหารที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวประมวลผลสารสนเทศ ระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายที่ใช้ในธุรกิจการบิน
พื้นฐานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต