เมนูหลัก

ALB105PERSONALITY AND EMOTIONAL QUOTIENT DEVELOPMENT IN HOSPITALITY INDUSTRY
ธรบ105การพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ในอุตสาหกรรมบริการ
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.09:00-12:00R28142C42420W 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐยา ศรีสุภา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี42-42-0
สอบปลายภาค: 19 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
19 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
หมายเหตุ: = AL.205 
Course Description
ความหมาย องค์ประกอบของบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล และพฤติกรรมทางสังคม การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในงานบริการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานในอุตสาหกรรมบริการหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต