เมนูหลัก

ALB106CROSS-CULTURAL MANAGEMENT IN HOSPITALITY INDUSTRY
ธรบ106การจัดการความแตกต่างทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมบริการ
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R28392C502921M 
อาจารย์: อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-29-21
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
หมายเหตุ: =AL.206 
  020 พ.13:00-16:00R2846M2C50050M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-0-50
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  030 พ.09:00-12:00RN/AN/AC16016M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-0-80
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ความหมาย หลักการคิด รูปแบบทางวัฒนธรรมในบริบทที่แตกต่างกันทางวัฒนธรรม ที่ส่งผลโดยตรงต่อการแสดงออกของปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะการสื่อสารเพื่อความเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมต่าง ๆ ในบริบทของอุตสาหกรรมบริการหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต