เมนูหลัก

EAB101FUNDAMENTAL ENGLISH FOR AIRLINE BUSINESS 1
อกบ101ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับธุรกิจการบิน 1
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 อ.09:00-12:00R28162C60600W 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-60-0
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = ES.101 
  002 อ.13:00-16:00R28162C45432W 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี42-40-2
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = ES.101 
  003 พ.09:00-12:00R27322C60159W CLOSED 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-1-59
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = ES.101 
  004 ส.09:00-12:00R27052C15213W 
  ส.13:00-16:00R27052C      
อาจารย์: อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษารุ่นที่ 3 
Course Description
พื้นฐานภาษาอังกฤษทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน พัฒนาความมั่นใจ ความเข้าใจในการฟัง และการออกเสียงตลอดจนทักษะด้านไวยากรณ์ และความสามารถในการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ
พูดคุยเกี่ยวกับตนเองและความสนใจ ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัว โดยใช้ คำ วลี หรือประโยคสั้น ๆ เงื่อนไข : ได้คะแนน TOEIC อย่างน้อย 500 คะแนน หรือเทียบเท่า


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต