เมนูหลัก

EAB103BASIC GRAMMAR, VOCABULARY, AND TOEIC PREPARATION
อกบ103ไวยากรณ์ คำศัพท์พื้นฐาน และการเตรียมสอบ TOEIC
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 ส.09:00-12:00R28292C502921M 
อาจารย์: อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-29-21
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เรียนร่วมกับ ES.103 
  002 ส.13:00-16:00R28292C50050M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-0-50
สอบปลายภาค:
  003 ศ.09:00-12:00R2843M2C15312M 
  ศ.13:00-16:00R2843M2C      
อาจารย์: อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์
สำรองสำหรับ:ธุรกิจการบิน ชั้นปี 115-3-12
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รุ่นที่ 3 
Course Description
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและคำศัพท์สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษใหม่หรือระดับเริ่มต้น พัฒนาคำศัพท์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (TOEIC)
เงื่อนไข : ได้คะแนน TOEIC อย่างน้อย 550 คะแนน หรือเทียบเท่า


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต